STATUTUL Asociatiei Sirius fin 18 ianuarie 2023

STATUTUL 

Asociației Asociația Astronomică SIRIUS

Capitolul I – Constituire, sediul Asociației.

Art.1 DENUMIREA ASOCIAȚIEI: Asociația Astronomică SIRIUS (AAS), conform dovezii disponibilității denumirii dată de Ministerul Justiției la data de 11.10.2001. Asociația este persoană juridică afiliată Federației Române a Asociațiilor, Cluburilor și Centrelor UNESCO (FRACCU).

Art. 2 Asociația Astronomică SIRIUS este persoană juridică română, cu activități non-profit și

non-politice, ce reunește astronomi amatori din județul Vaslui, precum și persoane din România interesate de observarea și înțelegerea fenomenelor astronomice. Asociația funcționează pe o durată nedeterminată, pe baza Statutului aprobat de Adunarea Generală.

Art. 3 Sediul Asociației este în Bârlad, Bulevardul Epureanu Nr.15, Bl.B6, Sc.B, Ap.29, jud.Vaslui.

Art.31 EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE ȘI PRECIZAREA SCOPULUI PROPUS

Membrii Asociației identificați în anexă, consimt a se asocia prin punerea în comun a contribuţiei lor materiale şi a cunoştinţelor lor pentru realizarea în continuare a scopului asociaţiei.

Art.32 PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI

Patrimoniul inițial al Asociației: activul patrimonial în valoare de cinci milioane lei la  data constituirii Asociației, este alcătuit din aportul în natură al membrilor.

Art.33 COMPONENȚA NOMINALĂ A  ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

33.1 Organul de conducere este Adunarea Generală constituită din membrii cu drept de vot.

33.2 Organul de administrare este Consiliul Director, cu următoarea componență:

Preşedinte: Adam Ioan; 

Vicepreşedinte: Giuşcă Maria; 

Secretar: Agavriloaei Florentina-Iuliana; 

Coordonator departamentul tehnic: Lazanu Vlad-Alexandru; 

Coordonator departamentul ştiinţific: Mărgărint Vlad-Dumitru; 

Coordonator departamentul administrativ: Chirvasă Mihaela; 

Coordonator departamentul cultural: Scîntei Diana; 

Coordonator departamentul relaţii internaţionale: Trif Consuela-Daniela; 

Contabil: Bulgaru Florinel.

33.3 Organul de control este reprezentat de cenzorul P.I.P. Năstase Otilia.

 

Capitolul II- Scopul și obiectivele Asociatiei.

Art.4 Asociația derulează programe și proiecte educaționale cu caaracter științific și cultural pentru integrarea tinerilor în comunitatea mileniului III:

-promovarea diferitelor domenii științifice ale astronomiei;

-realizarea activității de observare a diferitelor fenomene astronomice și valorificarea

rezultatelor;

 -sprijinirea activității pe linia astronomiei din instituțiile de învățământ primar, gimnazial

și liceal, precum și a Cercurilor și Cluburilor de astronomie;

 -dezvoltarea unui program de pregătire continuă a elevilor pentru performanță în domeniul

astronomiei;

 -elaborarea de programe, manuale și alte materiale care să spijine activitatea elevilor și

cadrelor didactice de diverse specialități;

 -asigurarea accesului rapid la informația de specialitate;

 -sprijinirea colaborării astronomilor amatori cu astronomii profesioniști și instituțiile de 

profil din țară și străinătate;

 -stimularea creativității tinerilor;

 -informarea publicului larg asupra desfășurării fenomenelor astronomice ce pot avea un 

 impact social și psihic negative în rândul celor neinformați;

 -promovarea dreptului tinerilor la educația globală;

 -cultivarea respectului față de mediul înconjurător.

 

Capitolul III – Modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat.

Art. 5

         (1)Membrii Asociației sunt:

a)Membrii fondatori, în număr de 94, conform tabelului anexă ce face parte integrantă acestui Statut, activi 12;

          b)membrii înscriși ulterior constituirii asociației în număr de 62;

  1. c) membrii asociați;
  2. d) membrii colaboratori;
  3. e) membrii onorifici.

           (2)Membrii asociați sunt organizații cu (sau fără) personalitate juridică care au solicitat

afilierea la AAS. Plătesc taxă de înscriere și cotizație în cuantumul echivalent unui salariat (Art.11). Au dreptul la un vot în Adunarea Generală și pot ocupa funcții de conducere.

           (3)Membrii colaboratori sunt personae fizice care doresc să ajute Asociația. Nu plătesc

taxă de înscriere și cotizație și nu au drept de vot, dar pot fi consultați în diverse problem de interes ale Asociației.

           (4)Membrii onorifici sunt personae fizice care au merite deosebite în domeniul Astronomiei și care sprijină Asociația. Nu plătesc cotizația și nu au drept de vot, dar pot fi consultați în diverse probleme de interes ale Asociației.

           (5)Președintele aprobă pe baza unei cereri de înscriere, categoriile de membri de la alin.1, 

lit.b), c) și d).

           (6)Un membru nominalizat la alin.1, lit.a) sau b) poate deveni membru colaborator la cerere.

Art. 6

           (1)Calitatea de membru este pierdută:

           (a)prin neplata cotizației;

           (b)prin excludere;

           (c)prin demisie.

           (2)Consiliul Director suspendă pe acel membru care nu și-a plătit cotizația pe ultimul trimestru și-l înștiințează despre aceasta. Suspendarea se anulează dacă după cel mult trei luni este achitată cotizația restantă. În caz contrar, calitatea de membru este pierdută definitiv.

           (3)În cazul unei încălcări grave a Statutului Asociației sau a legislației din România, materializată prin prejudicii morale sau materiale ale AAS, Consiliul Director propune suspendarea calității de membru și înștiințează persoana în cauză. Aceasta poate depune contestație în termen de cinci zile de la primirea înștiințării și audiat în cadrul Consiliului Director la data stabilită. În cazul în care nu se depune contestație în termenul stabilit sau contestația nu este acceptată, Consiliul Director propune Adunării Generale, în prima ședință, măsura de excludere. Hotărârea de excludere se ia cu o majoritate de cel puțin 3/4 din voturile exprimate.

           (4)Orice membru poate demisiona din AAS printr-o cerere adresată Președintelui, în care 

va motiva această decizie.

           (5)Indiferent de motivul pierderii calității de membru, taxa de înscriere și cotizația nu se 

restituie, iar legitimațiile corespunzătoare sunt nule de drept.

 

Capitolul IV – Drepturile și obligațiile asociaților.

Art. 7 Membrii Asociației au următoarele drepturi:

          a)să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității Asociației;

          b)să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației. Au drept de vot membrii nominalizați în Art.7, alin.1, lit.a), b) și c);

          c)să folosească gratuit baza materială a Asociației în cadrul activităților planificate;

          d)să beneficieze de toate avantajele pe care Asociația le va obține;

          e)să fie premiați cu diverse ocazii;

          f)cei care atrag sponsorizări sau finanțări beneficiază de 20% din suma de bani adusă, 

pentru participarea la excursii, tabere de astronomie, sau alte activități;

          g)să fie reprezentat prin delegație la ședințele Adunării Generale, în cazul în care nu poate

participa la acestea;

          h)să aibă acces la Registrul de procese verbale al Adunării Generale și Consiliului Director.

 

Art. 8 MembriiAsociației au obligația:

          a)să respecte Statutul Asociației;

          b)să ia la cunoștință și să respecte hotărârile Adunării Generale și Consiliului Director;

          c)să participe la activitățile Asociației aprobate de Adunarea Generală;

          d)să plătească cotizația la termenele stabilite;

          e)să contribuie la crearea unei atmosfere prietenești și să îndrume pe membrii începători;

          f)să nu aducă prejudicii financiare sau morale Asociației;

          g)să nu acorde interviuri mass-mediei locale sau naționale, dacă nu sunt autorizați în acest

          scop.      

 

Capitolul V – Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației. 

 

Art.9 Patrimoniul inițial al Asociației: activul patrimonial în valoare de cinci milioane lei la data constituirii Asociației, este alcătuit din aportul în natură al membrilor.

Art.10 Fondurile bănești și mijloacele materiale ale AAS provin din:

           a)taxa de înscriere:

           -salariați – 2% din salariul minim brut pe economie stabilit de Guvernul României și publicat în Monitorul Oficial;

           -elevi, studenți, șomeri – 1% din salariul minim brut pe economie stabilit de Guvernul României și publicat în Monitorul Oficial.

           b)cotizația trimestrială a membrilor votanți:

-salariați – 3% din salariul minim brut pe economie stabilit de Guvernul României și publicat în Monitorul Oficial;

           -elevi, studenți, șomeri – 1,5% din salariul minim brut pe economie stabilit de Guvernul

României și publicat în Monitorul Oficial.

           c)donații ale unor personae fizice și juridice din țară și străinătate;

           d)sponsorizări;

           e)contracte de publicitate;

           f)finanțări și subvenții de la organizații și instituții guvernamentale sau neguvernamentale din țară și din străinătate;

           g)resurse obținute de la bugetul de stat și de la bugetele locale;

           h)sume rezultate din activități editorial și de presă;

           i)dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

           j)dividentele societăților comerciale înființate de Asociație. Dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, dividentele se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociației;

           k)susținerea de cursuri de astronomie pentru personae fizice și juridice;

           l)sume rezultate din spectacole Astro-Art;

           m)venituri obținute din diferitea ctivități și servicii ale Asociației către diverși beneficiari;

           n)premii obținute de Asociație;

           o)alte venituri prevăzute de lege.

 

Capitolul VI – Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale Asociației.

 

Art. 11 Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt:

             a)Adunarea Generală;

             b)Consiliul Director;

             c)cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori, dacă Asociația are mai mult de 100 de 

membri înscriși până la  data întrunirii ultimei Adunări Generale.

Art. 12  (1)Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor.

             (2)Componența Adunării Generale cuprinde:

             (a)stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

             (b)aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

             (c)alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

             (d)analiza activității și ratificarea hotărârilor luate de Consiliul Director;

             (e)alegerea și revocarea cenzorului sau membrilor Comisiei de cenzori;

             (f)înființarea de filiale în alte județe;

             (g)afilierea sau retragerea la (de la) altă asociație din țară sau străinătate;

             (h)modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;

             (i)aprobarea calității de membru onorific al AAS, în urma propunerii făcute de Consiliul Director;

             (j)dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase

după lichidare, în conformitate cu Ordonanța cu privire la asociații și fundații, nr.26/31 ianuarie 2000;

             (k)orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

             (3)În cazul în care se impune schimbarea sediului, este necesară aprobarea Adunării Generale.

             (4)Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la Art.12, lit.b) și c). Adunarea Generală poate fi convocată ori de câte ori este necesar de către Consiliul Director sau de 1/4 din membrii Asociației.

             (5)Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale se stabilesc prin Statut.

             (6)Hotărârile Adunării Generale privind atribuțiile de la lit. a), b), d), f), i), k), se iau prin

Votul deschis a cel puțin 50% +1 din membrii cu drept de vot prezenți, iar cele de la lit. c), e), g), h), j) și alin.(3), se iau prin votul secret a cel puțin 3/4 din membrii cu drept de vot prezenți.

Art. 13

            (1)Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rude în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

            (2)Membrul care încalcă dispozițiile alin.(1) este răspunzător de daunele cauzate asociației, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 

  Art.14

            (1)Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale  Statutului, sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

            (2)Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală, sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze  aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință despre hotărâre, sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

           (3)Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai recursului.

           (4)Propunerile făcute la Adunarea Generală de către un membru, vor fi acceptate prin vot deschis dacă întrunesc majoritatea simplă.

           (5)Adunarea Generală se întrunește la sediul Asociației sau în alt loc indicat în convocare.

           (6)Convocarea ședințelor va conține ordinea de zi și va fi realizată cu cel puțin 2 

săptămâni înainte ca Adunarea Generală să aibă loc.

           (7)Adunarea Generală este validă dacă numărul participanților este cel puțin egal cu  jumătate din numărul membrilor. În caz contrar, ședința se reprogramează în termen de cel mult trei săptămâni.

           (8)Adunarea Generală este prezidată de Președinte, sau în lipsa acestuia de un membru al  

Consiliului Director, desemnat de către acesta.

            (9)Un participant la ședința Adunării Generale poate reprezenta cel mult 5 membri cu  drept de vot.

  Art.15

            (1)Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Este 

compus din 9 membri votanți, aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de trei ani: Președinte, vicepreședinte, secretar, contabil, coordonatorii de departamente (științific, tehnic, administrativ, relații internaționale, cultural).

            (2)Pentru desfășurarea activităților Asociației, Consiliul Director înființează și reorganizează, în funcție de necesități, departamente, având dreptul de a numi și revoca coordonatorii acestora.

            (3)În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:

            a)prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;

            (b)încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

            (c)aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației, dacă prin Statut nu se prevede altfel;

            (d)nominalizează persoanele participante la manifestările de profil din țară și străinătate la care AAS este invitată;

            (e)îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

            (4)Regulile generale privind organizarea și funcționarea Consiliului Director se stabilesc

prin Statut. Consiliul Director va elabora la prima ședință după constituire un Regulament intern de funcționare.

            (5)Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice

persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă Asociația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.

            (6)Consiliul Director se întrunește în conformitate cu programul stabilit (cel puțin o 

ședință lunară) la cererea  a celpuțin 4 din membrii săi, sau de Președinte dacă situația o impune.

            (7)Hotărârile Consiliului Director se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. În anumite

situații, la propunerea a cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Director, deciziile se iau prin votul secret a cel puțin 2/3 din membriiprezenți.

            (8)În vederea pregătirii alegerilor, Consiliul Director înștiințează cu cel puțin 4 luni înainte membrii cu drept de vot în legătură cu depunerea candidaturilor, termenul limită pentru trimiterea acestora și adresa la care acesteavor fi trimise. Candidatura trebuie să conțină un curriculum vitae și un program corespunzător funcției la care candidează.     

Membrii Consiliului Director pot fi realeși și pot propune candidați. În termen de 3 săptămâni de la expirarea termenului limită de înscriere, Consiliul Director comunică lista tuturor candidaturilor înregistrate. 

  Art.16

Dispozițiile  Art.13 se aplică în mod corespunzător și membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociației, pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la Art.14. 

  Art.17

Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de Asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute  la Art.16, alin.(3), lit.b) și e).

  

 

Art.18

            (1)Președintele și vicepreședintele trebuie să aibă capacitatea de a reprezenta interesele AAS și de a asigura îndeplinirea obiectivelor propuse. Președintele are dreptul de a semna toate actele Asociației și de a delega vicepreședintele cu drept de semnătură în situația în care acest lucru se impune, reprezentând-o în relațiile cu persoane fizice și juridice și în relațiile cu alte organisme de stat sau private din țară și din străinătate.Între două întruniri ale Consiliului Director, președintele, sau după caz vicepreședintele, poate lua decizii operative, în concordanță cu hotărârile Adunării Generale. Președintele are dreptul de a convoca, atunci când se impune, Adunarea Generală extraordinară și răspunde de întocmirea și prezentarea materialelor necesare în Adunarea Generală. 

            Forma finală a acestor materiale trebuie aprobată în ședința Consiliului Director, convocată înaintea Adunării Generale.

            (2)Secretarul are ca atribuții principale evidența membrilor AAS, primirea și înregistrarea

cererilor, întocmirea proceselor verbale ale Adunării Generale și Consiliului Director în registre speciale, de a căror securitate răspunde și informarea membrilor AAS despre diverse probleme. În anumite situații bine întemeiate, Consiliul Director desemnează o altă persoană care să îndeplinească această funcție.

             (3)Contabilul Asociației este o persoană autorizată să desfășoare activități financiar-

contabile. În mod excepțional, contabilul poate fi o persoană neautorizată să desfășoare

activități specifice, cu condiția de a fi membru al Asociației cu drept de vot. Contabilul va

înregistra toate operațiunile contabile, va întocmi bilanțul Asociației cu cel puțin 5 zile

înaintea Adunării Generale. Acesta va fi semnat de președinte, contabil și vizat de cenzor (sau după caz de reprezentantul Comisiei de cenzori). 

  Art.19

Orice valoare bănească sau materială se va încasa (primi) numai pe bază de documente specifice, semnate de către casier. Casierul colectează taxele de înscriere,  cotizațiile, sponsorizările, precum și alte venituri ale Asociației și depune sumele necheltuite în contul bancar al Asociației. În casă, casierul nu va păstra decât suma prevăzută de lege. Contabilul Asociației are drept de semnătură în bancă alături de Președinte.

  Art.20

          (1)Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor, sau după caz, de 

către o comisie de cenzori.

           (2)În realizarea competenței sale, cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

           (a)verifică modul în care este administrat patrimonial Asociației, întocmind un process verbal;

           (b)întocmește cu cel puțin 5 zile înaintea Adunării Generale rapoarte asupra gestiunii bănești și de inventor și le prezintăAdunăriiGenerale;

           (c)poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;

           (d)îndeplinește orice atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

           (3)Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea

este formată din membrii Asociației. MembriiConsiliului Director nu pot fi cenzori.

           (4)Regulile generale de organizare și funcționare ale Comisiei de cenzori se aprobă de 

Adunarea Generală. Comisia de cenzori își poate elabora un Regulament intern de funcționare.

 

 Art.21

În cazul demisiei simultane a președintelui și vicepreședintelui, Consiliul Director va numi un președinte interimar și va convocaAdunarea Generală extraordinară în termen de cel mult trei săptămâni.

 

Capitolul VII – Destinația bunurilor, în cazul dizolvării Asociației.

 Art.22

          (1)Asociația se dizolvă de drept, înconformitate cu dispozițiile Art.60 din OG 26/2000, 

prin:

           (a)imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei

luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop;

           (b)imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în

conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală, sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;

           (c)reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni;

           (2)Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție

  se află sediul Asociației, la cererea oricărei personae interesate.

Art.23

           (1)Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane

interesate:

           (a)când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

           (b)când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

           (c)când Asociația urmărește un alt scop decât celpentru care s-a constituit;

           (d)când Asociația a devenit insolvabilă;

           (e)dacă Asociația nu a obținut autorizați iprealabile în cazul în care desfășoară activități

pentru care, potrivit legii, sunt necesare astfel de autorizații.

           (2)Instanța competentă este judecătoria din circumscripția căreia Asociația își are sediul.

 Art.24

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal, în forma autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor. 

 Art.25

           (1)Încazul dizolvăriiAsociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite

către persoane fizice.

           (2)Aceste bunuri pot fi transmise către persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. În cazul dizolvării Asociației prin hotărârea Adunării Generale, aceasta din urmă va stabili componența Comisiei de lichidare, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. Comisia va preda persoanei juridice stabilite de Adunarea Generală pe bază de proces verbal, încheiat în trei exemplare, bunurile Asociației rămase după lichidare.

           (3)Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, Comisia de lichidare nu a reușit să

transmită bunurile în condițiile alin.(2), precum și în cazul în care Statutul Asociației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

           (4)În cazul în care Asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la Art.23, alin.1), lit.a), b) și c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul

Finanțelor, sau, după caz, de orașul în a cărui rază teritorială Asociația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.

           (5)Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-preluare, 

dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

 

Capitolul VIII – Dispoziții finale.

  Art.26

Asociația Astronomică SIRIUS are dreptul de a avea sediu propriu, sigiliu, ștampilă, cont, siglă, de a emite legitimații și realiza insigne pentru membri.

  Art.27

Legitimațiile sunt semnate și ștampilate de Președinte sau vicepreședinte, la interval de 6 luni.

  Art.28

Toate activitățile desfășurate de membri pentru Asociația Astronomică SIRIUS se prestează gratuit.

  Art.29

Dacă situația o impune, Consiliul Director are obligația de a întocmi un Regulament de ordine interioară care va fi supus aprobării Adunării Generale. 

  Art.30

Anexe la prezentul Statut actualizat sunt: Actul Constitutiv actualizat încheiat cu prilejul Adunării Generale din 03.01.2021 și procesul-verbal de alegere a Consiliului Director.

Art.31

Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.